VILKÅR OG BETINGELSER

Betingelser for registrering gjelder for kjøp av semesterkurs ved Å Studio.

Trivselsregler

 • I våre klasser tillates ikke uegnet oppførsel, dette være seg diskriminering eller hatfylle ytringer
 • Vi tillater ikke noen form for mobbing
 • Elevene skal rette seg etter instruktørens / dansepedagogens anvisninger
 • Vi forventer høflig og vennlig opptreden
 • Vi er alle ansvarlige for et godt miljø med gjensidig respekt

Brudd på trivselsregler kan føre til utestengelse fra våre dansepartier.

Ferdighetsnivå på semesterkurs

For å få best utbytte av danseklassen, ønsker vi at alle skal gå på det tekniske nivået de er på. Dette er viktig for at danseklassen skal ha den flyten og driven man ønsker. Hvis det viser seg at nivået på danseklassen du har meldt deg på er for høyt, kan dansepedagogen veilede i starten av semesteret for å finne danseklasse med passende nivå.

  Endringer

  • Å Studio tar forbehold om endringer i timeplanen.
  • Å Studio kan avlyse kurs med for få påmeldte elever.

  Bindende påmelding

  • Påmeldingen er bindende og gjelder for ett semester. Semesteravgiften refunderes ikke. Kjøp av dansekurs er personlig og kan ikke overføres til andre.
  • Refusjon eller delvis refusjon av semesteravgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til Å Studio.
  • Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller lignende beregnes ikke fradrag i semesteravgiften.

  Betaling

  • Betaling av dansekurs skal skje forskuddsvis.
  • Ca. 14 dager etter semesterstart kommer faktura på semersteravgiften.
  • Husk å føre opp KID-nummer når du betaler. Glemmer du dette, vet vi ikke hvem som har betalt.

  Faktura

  • Betalingsinformasjon blir tilsendt per post.
  • Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel og lovbestemte gebyrer vil påløpe.
  • Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso, og ytterligere omkostninger vil påløpe.
  • Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

  Familierabatt:

  Familierabatten som vi gir på Å Studio er, så vidt vi vet, unik for ballettskoler i Norge. Familierabatt gjelder for nære familiemedlemmer som danser på Å Studio (søsken, mor, far og barn).

  Hvordan registrere familierabatt?

  • Registrer hver elev på hjemmesiden. 

  NB: Har dere ikke sendt mailen innen fristen, kommer original faktura uten familierabatt.

  Registrering- og kjøpsbetingelser

  • For å kjøpe dansekurs ved Å Studio må man være over 18 år. Foresatte må kjøpe kurs til elever under 18 år.
  • Alle medlemmer ved Å Studio plikter til å oppgi ny adresse ved flytting, samt oppdatere e-post adresse og telefonnummer ved eventuelle endringer.

  Tap av eiendeler/ skader

  • Å Studio er ikke erstatningsansvarlig for elevens personlige effekter, penger eller verdisaker. Vi anbefaler at man tar verdisaker med inn på timen eller at det legges igjen hjemme.
  • Å Studio har ikke forsikringsansvar for skader som eleven måtte pådra innen skolens område eller i forbindelse med forestillinger i regi av Å Studio.

  Rettigheter til bruk av koreografi, bilder og opptak

  • Eleven har ikke lov til å bruke koreografi eller øvelser de lærer på Å Studio til fremvisninger eller undervisning i egen regi uten pedagogen og Å Studio sitt samtykke.
  • Å Studio står fritt til å bruke bilder og opptak tatt fra våre forestillinger og i dansesalen i reklame, til presse og på nettside.

  Refusjon ved nedstenging av semesterkurs:

  • Ved avlysning av danseklasser eller deler av semester grunnet en lovpålagt nedstenging (foreksempel ved Covid-19 tiltak), kan eleven søke om å få refundert tilbake resterende penger for klasser avlyst i semesteret.
  • Ettersom kompensasjonsordningen er en stor jobb, vil et administrasjonsgebyr på kroner 500 tilfalle Å Studio. Resterende innbetalt semesteravgift for ikke gjennomførte timer vil bli refundert til kunden.
  • Det vil ikke gis refusjon dersom eleven selv velger å trekke seg fra kurset grunnet Covid-19, eller lignende, eleven selv er i karantene eller dersom Å Studio tilbyr digital undervisning ved en pålagt nedstenging.

  Force majeur

  • Er Å Studio forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Å Studio fritatt for alt ansvar.